Wettelijke rente

Wettelijke rente is de rente die verschuldigd is wanneer een schuldenaar een geldsom niet tijdig voldoet aan een schuldeiser. De wettelijke rente wordt gezien als een vorm van schadevergoeding. Het is in deze niet relevant of de schade daadwerkelijk is geleden. Het systeem van wettelijke rente is er om de schade die wordt geleden door te late betaling (deels of volledig) vergoed wordt. De schuldenaar dient deze wettelijke rente te betalen.

Contractuele afspraken

Het is niet nodig dat er contractuele afspraken worden gemaakt zodat er een bepaald percentage aan rente verschuldigd is bij het uitblijven betaling, dit is een wettelijk recht.  Is er ondanks dit gegeven toch een lagere rente afgesproken dan de wettelijke rente, dan wordt deze vervangen door de wettelijke rente. Na afloop van elk jaar wordt de rente bij het te betalen bedrag opgeteld en het volgende jaar wordt de rente over dit totaalbedrag berekend (samengestelde rente).  Contractueel afwijken van de regels omtrent de wettelijke is mogelijk, echter moet er in dit geval gekeken worden of de hogere rente niet onredelijk bezwarend is.

Soort transactie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-handelstransacties en handelstransacties. Onder niet-handelstransacties vallen alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken. Onder handelstransacties vallen alle transacties tussen ondernemingen en/of overheidsinstanties.

De wettelijke rente wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld door de regering. Indien u de wettelijke rente zelf wil berekenen is het dan ook noodzakelijk dat u op hoogte bent van de juiste percentages.

Featured image blog

Wettelijke rente zelf berekenen

Wilt u de wettelijke rente zelf berekenen? Maak dan gebruik van de door ons ontworpen incassocalculator. Hiermee berekent u makkelijk de te vorderen wettelijke rente en de eventuele incassokosten. Houd er wel rekening mee dat dit een benadering is, het daadwerkelijke rentebedrag is afhankelijk van meerdere factoren (zoals aantal facturen, algemene voorwaarden etc.). Benader ons gerust voor meer informatie.