Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden en bekijken in .Pdf bestandsindeling. Wanneer u vragen heeft over de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via onze contactpagina of kunt u direct bellen naar het telefoonnummer +31(0)20-8515210.


Money Management B.V.
, statutair gevestigd te Amsterdam.


 1. Definities

Cliënt: Degene die met Money Management B.V. een overeenkomst aangaat.
Debiteur: Degene op wie Cliënt een vordering heeft, oftewel de debiteur van de Cliënt.
Vordering: Het op enig moment totaal te vorderen bedrag van debiteur, inclusief alle rente en bijkomende kosten.
Hoofdsom: Het door Cliënt aangeboden openstaande bedrag.
Betaling: Onder betaling wordt o.a. verstaan betalingen, creditfacturen, of elke andere vorm van verrekeningen die in mindering strekken op de hoofdsom.
Kruisbetaling: Een betaling welke voor het uit handen geven van de vordering op de rekening van cliënt is gedaan en achteraf wordt getraceerd.
Geïncasseerd bedrag: Bedragen die na het aanleveren van een opdracht aan Money Management B.V. door, dan wel ten bate van een debiteur worden voldaan, ongeacht of deze betaling rechtstreeks aan de Cliënt, aan Money Management B.V. of een derde plaatsvindt.
Provisiepercentage: Percentage wat wordt berekend over geïncasseerde geleden, welke worden verrekend met Cliënt.
Kickback-fee/Succespremie: Tegemoetkoming welke wordt toegekend aan Cliënt aan de hand van de berekende incassokosten.
No cure – no pay en cure is bonus: Geen oplossing, dan krijgt cliënt geen kosten doorbelast. Wel een oplossing, dan krijgt cliënt na verrekening van het overeenkomen provisiepercentage en de kickback-fee/succespremie het geïncasseerde bedrag uitgekeerd.
MM: Afkorting voor tenaamstelling Money Management B.V.

2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen van Money Management B.V. tot het verlenen van diensten op het gebied van incasso, outsourcing, kredietmanagement en juridisch advies. Money Management B.V. is slechts gebonden aan deze voorwaarden afwijkende bedingen indien Money Management B.V. dit schriftelijk aan de Cliënt heeft bevestigd.
 2. Indien enige bepalingen in deze genoemde voorwaarden gedeeltelijk in strijd mocht zijn van het dwingend recht, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 3. Money Management B.V. is gerechtigd een opdracht te weigeren, zonder opgave van redenen. Tevens houdt Money Management B.V. het recht tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen, dan wel te schorsen ingeval van toerekenbaar tekortkomen van de Cliënt.
 4. Eventuele afwijkende voorwaarden van Cliënt worden door Money Management B.V. van de hand gewezen en binden Money Management B.V. slechts indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 5. Toezeggingen van of afspraken met een medewerker van Money Management B.V. zijn voor Money Management B.V. niet bindend, mits deze afspraken of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd door een hiertoe gevolmachtigde of tekenbevoegde medewerker.
 6. De cliënt moet met zijn debiteur zijn overeengekomen dat in geval van overschrijding van de uiterste betalingstermijn van de hoofdsom er rente- & incassokosten verschuldigd zijn. Money Management B.V. zal deze rente- en incassokosten in het geval van een incassoprocedure trachten te vorderen van de debiteur, Money Management B.V. kan hiervoor echter geen enkele garantie geven.
 7. Cliënt is akkoord dat indien noodzakelijk, Money Management B.V. werkzaamheden zo nodig deels of volledig door derden (bijv. deurwaarders en advocaten) laat uitvoeren.
 8. Het opstarten van een gerechtelijke procedure zal door Money Management B.V. na schriftelijke machtiging van de Cliënt gebeuren. De betreffende kosten worden op voorschotbasis aan Cliënt in rekening gebracht. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is Money Management B.V. niet verplicht tot verdere werkzaamheden.
 9. Een gerechtelijke procedure zal niet plaatsvinden voordat de debiteur door Money Management B.V. in ieder geval eenmaal schriftelijk tot betaling is gesommeerd, tenzij afwijkende omstandigheden het nemen van gerechtelijke maatregelen direct noodzakelijk maken.
 10. In het geval van een incassoprocedure incasseert Money Management B.V. de te vorderen gelden door middel van haar eigen rekening aan te geven aan de Cliënt zijn debiteuren. Dit om een snelle en grondige controle van de gemaakte betalingsafspraken te realiseren. Indien de Cliënt wenst de gevorderde gelden rechtstreeks op zijn rekening te ontvangen, verleent Money Management B.V. daartoe alle medewerking.
 11. Een cliënt die eenmaal op deze voorwaarden met Money Management B.V. een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij nieuwe opgegeven opdrachten (mondeling, schriftelijk, telefonisch of op andere wijze) stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een eventuele opdracht schriftelijk is bevestigd.

3. Aansprakelijkheid

 1. Mogelijke klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 7 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Money Management B.V. Bij gebreke van de aangegeven termijnen komt elk vorderingsrecht te vervallen.
 2. Alle door Money Management B.V. verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen, doch voor risico van de cliënt. Money Management B.V. sluit met deze reden uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor eventuele schade welke door haar werkzaamheden zouden zijn veroorzaakt. Money Management B.V. levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.
 3. Indien er dankzij dwingend recht toch enige aansprakelijkheid mocht rusten op Money Management B.V., uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde expliciet beperkt tot het bedrag dat Money Management B.V. als provisie aan haar cliënt inzake de desbetreffende opdracht in rekening zou kunnen brengen.
 4. In geval van overmacht wijst Money Management B.V. alle aansprakelijkheid uitdrukkelijk af. Bij overmacht heeft Money Management B.V. het recht om de uitvoering van de opdracht(en) zo lang als nodig te verlengen of de overeenkomst te ontbinden zonder dat Money Management B.V. in welke vorm dan ook gehouden kan worden tot uitkering van enige schadevergoeding.
 5. Money Management B.V. is nooit verplicht informatie te verschaffen over hoe informatie door Money Management B.V. wordt/is ingewonnen.

4. Tarieven

 1. De met Money Management B.V. overeengekomen tariefafspraken staan in de aangeboden offerte en/of de getekende overeenkomst. Cliënt is bij het aangaan van de overeenkomst automatisch akkoord met deze tariefafspraken.
 2. Money Management B.V. behoudt zich het recht de eventueel conform staffel berekende tarieven aan te passen. Dit wordt vooraf aangegeven door Money Management B.V. aan Cliënt.
 3. Het incassotarief belast aan debiteuren welke onder de Nederlandse wetgeving vallen is bij wet bepaald. Money Management B.V. berekent de buitengerechtelijke kosten (rente- & incassokosten) conform deze wettelijke normering.
 4. Money Management B.V. is gerechtigd een voorschot te vragen voor gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere externe werkzaamheden.
 5. Voor incasso inzake buitenlandse debiteuren zijn afwijkende afspraken van toepassing. Hiervoor gelden de in de offerte en/of overeenkomst gemaakte tariefafspraken. Zo nodig wordt dit in specifieke gevallen per dossier besproken.
 6. Voor incassovorderingen hoger dan €25.000,- zal provisie van 3,5% worden berekend aan de cliënt over de geïncasseerde bedragen, tenzij anders overeengekomen.
 7. Voor incassovorderingen ouder dan 365 dagen zal provisie van 3,5% worden berekend aan de cliënt over de geïncasseerde bedragen, tenzij anders overeengekomen.
 8. Voor incassovorderingen ouder dan 365 dagen ontvangt de cliënt maximaal €175,- aan te vorderen rente. Eventuele gevorderde rente boven dit bedrag komt Money Management B.V. toe.
 9. Cliënt kan recht hebben op een tegoed van een deel van de geïncasseerde gelden, conform de door Money Management B.V. gehanteerde staffel en de hier bijbehorende voorwaarden. Het aantal dossiers waarmee de hoogte van het percentage van de kickback-fee/succespremie wordt bepaald, wordt berekend op basis van het aantal dossiers waar het volledige bedrag voor is geïncasseerd in de buitengerechtelijke incassoprocedure. Het tegoed wordt maandelijks afgerekend door Money Management B.V. op een door Money Management B.V. gekozen gelegenheid. De jaarlijks gehanteerde kickback-fee periode (hoogte aantal dossiers) is van 1 januari tot en met 31 december. Dit staat los van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst.
 10. In uitzonderingsgevallen kan van tevoren een vast provisiepercentage overeengekomen worden door Money Management B.V. en Cliënt. In dit geval wordt er een vast provisiepercentage berekend over het provisietegoed. Dit n.a.v. het aantal te verwachten aan te leveren dossiers of andere vastgestelde voorwaarden. Indien de gestelde overeengekomen voorwaarden in een dergelijk geval niet wordt nagekomen, is Money Management B.V. gerechtigd een correctie toe te sturen met het laagst mogelijke provisiepercentage voor alle reeds geïncasseerde kosten. Money Management B.V. is tevens gerechtigd om in dit geval helemaal geen provisiepercentage toe te kennen, met terugwerkende kracht het reeds uitbetaalde/verrekende provisietegoed terug te eisen en dus achteraf de “no cure, no pay” handelswijze te hanteren exclusief de kickback-fee/succespremie.
 11. Aan de Cliënt zal provisie worden berekend over de geïncasseerde bedragen volgens een vooraf overeengekomen percentage op basis van ‘no cure – no pay en cure is bonus’. De provisie wordt altijd berekend over het geïncasseerde bedrag (minimum van 10%). Onder geïncasseerde bedragen wordt verstaan de bedragen die na het verstrekken van een opdracht aan MM door, dan wel ten behoeve van een debiteur worden voldaan, ongeacht of deze betaling aan MM, dan wel rechtstreeks aan de Cliënt of een (al dan niet aan deze gelieerde) derde plaatsvindt.
 12. Betalingen worden achtereenvolgend afgeboekt op de incassokosten, de rente en de hoofdsom. In geval de incassokosten worden betwist, dan worden in geval van een gerechtelijke procedure, betalingen eerst op de hoofdsom in mindering gebracht.
 13. Indien er aangetoond kan worden door Cliënt dat de betaling van de aangeleverde opdracht is overgemaakt door debiteur, voor dat deze opdracht is aangeleverd, zal Money Management B.V. dit beoordelen als zijnde een kruisbetaling. De opdracht kan dan kosteloos worden teruggetrokken. Dit blijft ten alle tijden ter beoordeling van Money Management B.V.
 14. MM is bevoegd het overeengekomen percentage aan de Cliënt te berekenen, over het volle bedrag van de door haar ter incasso gestelde vordering, indien de Cliënt de incasso-opdracht vroegtijdig intrekt. Vroegtijdig betekent in deze dat MM nog acties kan uitvoeren waardoor de vordering geïncasseerd kan worden. Iedere betaling strekt absoluut ter voldoening van de door MM gemaakte kosten.
 15. In het geval dat een vordering doelbewust aan Money Management B.V. wordt overgedragen door de Cliënt zonder dat er een rechtsgeldige grondslag is, of indien doelbewust een niet verhaalbare vordering aan ons wordt toevertrouwd, behouden wij het recht voor om de klant hiervoor kosten in rekening te brengen die overeenkomen met de wettelijk verhaalbare incassokosten, conform de geldende wet- en regelgeving.
 16. Kosten voor juridische bemiddeling, schikking kosten en andere soortgelijke kosten worden in rekening gebracht, ongeacht het feit of de vordering geïncasseerd wordt. De kosten van rechtsmaatregelen, zoals griffiekosten en kosten die advocaat en/of deurwaarder in rekening brengt, worden aan de Cliënt doorberekend.
 17. Voor kosten zoals juridische adviezen en/of werkzaamheden is de Cliënt aan MM de door laatste gemaakte voorschotten verschuldigd en het door haar naar gebruik en billijkheid vast te stellen honorarium. MM is gerechtigd om op basis van de te verwachte kosten een voorschotnota te sturen.

5. Betalingen

 1. Cliënt dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voor betaling zorg te dragen. Bezwaren tegen de hoogte van de toegezonden facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op. Indien Cliënt deze verplichting niet nakomt, start Money Management B.V. het incasseringstraject en is Money Management B.V. gerechtigd het te vorderen bedrag te verhogen met de wettelijke vastgestelde handelsrente vanaf de vervaldag en tevens zal er een verhoging van het factuurbedrag met incasso- en andere inningkosten plaatsvinden.
 2. Voor ontvangsten uit het buitenland, volstrekt met buitenlandse valuta houdt Money Management B.V. bij afrekening, de door de bank aangehouden koers van de dag van storting aan.
 3. Cliënt dient ten alle tijden de door haar op een vordering te ontvangen betaling bij ontvangst te melden aan Money Management B.V.

6. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Money Management B.V. waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Mogelijke geschillen welke tussen Cliënt en Money Management B.V. mochten ontstaan en waarover niet na onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Zover dwingende wetsbepalingen niet anders voorschrijven en behoudens wijzigingen te maken door Money Management B.V.
 3. Niet alleen Money Management B.V., maar alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Cliënt werkzaam zijn geweest, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Dit geldt ook voor vroegere medewerkers van Money Management B.V. indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden, nadat zij als zakelijke relatie afscheid hebben genomen van Money Management B.V.