Maatschappelijk verantwoord incasseren (MVI)

Deze terminologie komt steeds vaker naar voren samen met de term ‘sociaal verantwoord incasseren’, in het vak dat credit management heet. Maar wat is maatschappelijk verantwoord incasseren? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Onzes inziens wordt deze term tegenwoordig vooral ingezet als marketingtool in plaats van het daadwerkelijk naleven van een aantal basisvoorwaarden. Wij zijn namelijk van mening dat er bepaalde basisvoorwaarden zijn waar standaard aan moet worden voldaan in de incassoprocedure.

Basisvoorwaarden:

  • Belangenafweging en inzet voor zowel schuldeiser als schuldenaar
  • Respect en integriteit als kernwaarde van het bedrijf
  • Transparant handelen
  • Debiteuren of klanten niet onnodig op kosten jagen
  • Nimmer agressie, intimidatie of onnodig druk uitoefenen
  • Zorgvuldig, vakkundig en eenvoudig communiceren
  • Oplossings- en persoonsgerichte dienstverlening leveren

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Let op: Maatschappelijk verantwoord incasseren is alleen mogelijk bij schuldenaren die niet kunnen, maar wel willen betalen. Wij houden te allen tijde ook rekening met de belangen van de schuldenaar, echter prevaleert het belang van de schuldeiser (onze klant). Onze professionals proberen het volledige verhaal te achterhalen van waarom de schuldenaar niet wil dan wel kan overgaan tot betaling en leggen dit voor aan de schuldeiser. Wij geven daarbij een objectief advies waarbij de belangen van zowel de schuldeiser als de schuldenaar worden meegewogen. Onze klant is en blijft natuurlijk koning, aangezien het feit blijft dat onze klant recht heeft op betaling. Alleen in uiterst schrijnende uitzonderingsgevallen zullen wij anders beslissen dan de wensen van de klant en indien nodig de incassoprocedure (kosteloos) beëindigen.

Praktijkvoorbeelden

Wij hebben vele praktijkvoorbeelden van schuldenaren die het normaal vinden om schulden te maken en die niet willen meewerken om de gemaakte schulden op buitengerechtelijke wijze af te wikkelen. Helaas is de struisvogeltechniek (niet telefonisch willen reageren en niet reageren op sommaties) ook een veelvoorkomend probleem bij (voornamelijk) particulieren. In dit soort gevallen rest ons geen andere keuze dan dat wij door middel van de bij wet gegeven bevoegdheden alsnog maximale dwang uitoefenen om de openstaande vordering te incasseren.

Elke klant en elke vordering is anders. Elke debiteur heeft een eigen verhaal en dat is exact hetgeen wat ons vak uitdagend maakt. Zowel in de B2B, als in de B2C incassoprocedures werk je met mensen en dat is waarom wij elke vordering uniek behandelen. Wij zijn volledig transparant ten aanzien van de bijkomende kosten en onze professionals wijzen de debiteuren altijd op de gevolgen van niet betalen.

Maatschappelijk verantwoord incasseren belangrijk?

Is maatschappelijk verantwoord incasseren belangrijk? Ja en wij doen daaraan mee. Bij het onnodig op kosten jagen van bedrijven en/of particulieren is niemand gebaat. Ook onze klanten zitten natuurlijk niet te wachten op niet verhaalbare kosten.

Wij willen u geen roze bril voorhouden en hopen dat u beseft dat het mes aan twee kanten snijdt. De schuldeiser heeft recht op zijn gelden en de welwillende schuldenaar heeft recht op een eerlijke respectvolle behandeling. Een incassobureau dat staat voor vakmanschap, geeft te allen tijde heldere informatie aan zijn klant en aan de debiteur. Daar staan wij voor! Op deze manier dragen wij ons steentje bij om het maatschappelijke probleem: de schuldenproblematiek, te doen verminderen.

Wetsvoorstel

Wij staan volledig achter een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de kwaliteit van de incassodienstverlening te verbeteren. Dit voorstel houdt in dat Incassobureaus een vergunning moeten hebben om incassodiensten te mogen uitvoeren. Die bedrijven worden vervolgens opgenomen in een incassoregister. Klik voor meer informatie over dit wetvoorstel op de volgende link: rijksoverheid.nl.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op