Faillissementsaanvraag

Uit onderzoek blijkt dat experts in het vierde kwartaal van 2021 een piek van het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven verwachten. Door o.a. de steunmaatregelen van de overheid is een faillissementsgolf op het moment van schrijven nog uitgebleven.

Wanneer een schuldenaar niet langer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen of is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Wanneer de schuldenaar niet tot betaling over gaat tijdens de procedure, dan ligt de keuze bij de schuldeiser of hij het faillissement wil doorzetten. Een faillissementsaanvraag wordt veelal gezien als drukmiddel, omdat uw schuldenaar belang heeft bij het voorkomen van een faillissement. De consequenties van een faillissement zijn dan ook behoorlijk.

Vereisten voor het succesvol aanvragen van een faillissement

  1.  De schuldeiser dient een opeisbare vordering op de schuldenaar te hebben.
  2.  Er dient een steunvordering aanwezig te zijn (een andere schuld).
  3.  De rechter moet van oordeel zijn dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij is opgehouden met betalen.

Wie kunnen er in staat van faillissement kunnen worden verklaard?

Privépersonen kunnen in staat van faillissement worden verklaard, denk hierbij aan een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap. Ook kan een onderneming in de vorm van een rechtspersoon in staat van faillissement worden verklaard, denk hierbij aan een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV).

In het geval een eenmanszaak in staat van faillissement wordt verklaard, dan gaat niet de onderneming failliet, maar de eigenaar. In het geval een VOF of een maatschap in staat van faillissement wordt verklaard, dan dienen voor de vennoten of maten apart een faillissement worden aangevraagd.

In het geval van een BV, wordt de BV failliet verklaard en niet de bestuurder. De bestuurder loopt wel risico om alsnog persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden, namelijk wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur/financieel wanbeleid. In dit geval kan de bestuurder alsnog met zijn privévermogen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de BV.

Blog picture

Boedel

In Nederland is er om een faillissement aan te vragen geen steunvordering nodig, echter wanneer u de faillissementsaanvraag definitief wil doorzetten wel. Er zijn landen waar een negatief eigen vermogen al voldoende is om een faillissement aan te vragen. Het is aan de partij die de aanvraag indient om dit (op voorhand) te onderzoeken. Wanneer de schuldenaar in staat van faillissement wordt verklaard worden voor zover mogelijk, de boedelschulden betaald. Als schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd worden de aanvraagkosten van het faillissement als preferent gezien. Indien deze aanvraagkosten en andere preferente kosten betaald zijn vanuit de boedel, dan gaat het restant gaat naar de concurrente schuldeisers.

Beëindiging faillissementsprocedure

Een faillissement kan eindigen op één van de volgende manieren; opheffing wegens gebrek aan baten, opheffing wegens het verbindend worden van de slot-uitdelingslijst, beëindiging wegens akkoord op geboden voorstel t.f.k. van gefailleerde, opheffing van het vonnis in hoger beroep of opheffing op verzoek gefailleerde en tegelijkertijd uitspreken van schuldsaneringsregeling.

Kosten faillissementsaanvraag

De kosten verschillen niet heel veel van een reguliere dagvaardingsprocedure. Voor een faillissementsaanvraag is een advocaat benodigd. De advocaat rekent in deze kosten voor het opstellen van het faillissementsrekest. Ook is er griffierecht verschuldigd aan de Rechtbank om de zaak inhoudelijk te laten behandelen. Ook worden er kosten berekend door de deurwaarder, daar deze de schuldenaar op moet roepen om te verschijnen op de faillissementszitting (betekenen).

Tot slot

Het aanvragen van een faillissement is een krachtig middel om uw vordering betaald te krijgen, echter brengt deze procedure wel risico met zich mee. Wanneer de schuldenaar in staat van faillissement wordt verklaard en de boedel niet toereikend is, dan is de kans op het incasseren van de vordering nihil. De keerzijde is dat 9 van de 10 schuldenaren een faillissement koste wat het kost willen voorkomen en de kans dus groot is dat het niet zover komt, dat zij daadwerkelijk failliet worden verklaard. Het doel van het indienen van een faillissementsaanvraag is in de regel dan ook het incasseren van de vordering en niet het in staat van faillissement laten verklaren van de schuldenaar.

Heeft u vragen en/of wilt u actie ondernemen? Laat ons u helpen.

Neem contact op