Wettelijke eisen debiteurenbeheer

Wij merken dat er nogal onduidelijkheid bestaat bij onze klanten over de wettelijke eisen die worden gesteld in het debiteurenbeheer, dus welke acties benodigd zijn om een vordering volledig in het (buiten)gerechtelijk incassotraject te incasseren. Deze wettelijke eisen verschillen indien u zaken doet met een consument (natuurlijk persoon), of met een rechtspersoon (Business-to-Business). In 2012 is de WIK (wet incassokosten) in werking getreden. Dankzij de WIK zijn de incassokosten wettelijk geregeld.

WIK

Bij consumenten (natuurlijke personen) dient u minimaal één kosteloze aanmaning te versturen met hier op het maximale bedrag aan incassokosten weergegeven. Op het moment dat u een lager bedrag meldt dan kunt u nooit aanspraak maken op meer. In principe is deze regel alleen dwingendrechtelijk voor consumenten. Sommige rechters menen echter dat de regel ook op gaat voor eenmanszaken en wijzen de kosten af indien er geen correcte aanmaning kan worden overlegd, zodra wij een eenmanszaak dagvaarden. Onze juridische afdeling legt zich uiteraard hier niet bij neer en wij krijgen in sommige gevallen alsnog de kosten toegewezen. Voorkomen is hier in echter uiteraard beter dan genezen. U dient de consument in de betreffende aanmaning te melden dat hij nog een laatste kans krijgt om binnen 14 dagen (na dagtekening) de vordering (kosteloos) te betalen.

Laatste kans tot betaling

De staffel die gehanteerd moet worden voor het berekenen van de incassokosten kunt u vinden via de navolgende link. Deze verschilt naar gelang de hoofdsom: Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Hier onderstaand treft u de verplichtingen inzake de (enige of) laatste aanmaning voor consumenten opgesomd:

  • Vermeld dat uw debiteur alsnog 14 dagen heeft om (kosteloos) te betalen.
  • Geef het maximale bedrag aan incassokosten weer die in rekening gebracht worden bij het niet betalen van de vordering.
  • Geef tevens aan dat er (contractuele) rente in rekening gebracht zal worden.

Wettelijke eisen debiteurenbeheer - MMincasso

Wilt u de incassokosten en/of de wettelijke rente zelf berekenen? Maak dan gebruik van de door ons ontworpen incassocalculator. Hiermee berekent u makkelijk de te vorderen wettelijke rente en de eventuele incassokosten.

Verplichtingen

Indien u zaken doet met een rechtspersoon (Business-to-Business) geldt de zogeheten WIK als regelend recht. Er mag hierin dus afgeweken worden van de WIK. Dit mag echter alleen indien u dit onderling bent overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst. Indien een debiteur in verzuim is geraakt, mag u volgens de WIK ook zelf incassokosten rekenen aan uw debiteur. Voor de goede orde: indien de schuldenaar een bedrijf is, is een aanmaning (of betalingsherinnering) niet verplicht en zou u de vordering direct uit handen kunnen geven. Dit is in de regel echter niet de juiste weg, aangezien dit u uw klantenrelatie kan/zal kosten. Wij adviseren dan ook om uw klanten duidelijk en tijdig te informeren over de gevolgen van het niet nakomen van de betalingsverplichting!