Privacyverklaring voor debiteuren (AVG)

Money Management is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

W: www.mmincasso.nl
A: Herengracht 449a, 1017 BR Amsterdam
T: +31208515210

Dhr. I. van der Werf is de Functionaris Gegevensbescherming van Money Management. Hij is te bereiken via info@mmincasso.nl.

Inleiding

Voor onze incassowerkzaamheden gebruiken we persoonlijke gegevens over u. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Money Management uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

Onze contactgegevens:

Money Management
Herengracht 449a
1017 BR Amsterdam


Van wie verzamelen we gegevens
We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat bent u en/of uw partner indien er een gezamenlijke schuld is. Indien u wordt vertegenwoordigd door een ander (bijvoorbeeld een bewindvoerder of schuldhulpverlener) dan verzamelen wij ook van deze perso(o)n(en) een beperkt aantal contactgegevens.

Mocht de schuld een minderjarige betreffen, dan verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Waarom verzamelen we gegevens
volgens onze opdrachtgever heeft u een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons ingeschakeld om de openstaande schuld te innen. We nemen daarom contact met u op en hiervoor hebben wij uw contactgegevens nodig.

Als we u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of indien wij u een officieel stuk moeten sturen, dan schakelen wij een deurwaarder in. De deurwaarder heeft de wettelijke plicht en het recht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen.

Onze deurwaarders zijn verantwoordelijk voor het gebruiken van persoonsgegevens van opdrachtgevers. Daarbij houden zij zich aan de relevante wet- en regelgeving.

Ook hebben zij de plicht om te kijken of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie. Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten zij bijvoorbeeld weten welke dat zijn en of er wellicht al beslag op ligt.

De door ons verzamelde gegevens

Door de opdrachtgever verstrekte gegevens
De organisatie, het bedrijf of de persoon die nog geld van u krijgt, oftewel de opdrachtgever, heeft aan ons opdracht gegeven om u te benaderen. We krijgen van deze opdrachtgever uw contactgegevens en informatie over de openstaande vordering. Hierbij kunnen bijzondere persoonsgegevens weergegeven worden.

Door u aan ons verstrekte gegevens

Het is mogelijk dat u informatie aan ons geeft in contact middels e-mails, brieven of telefoongesprekken. Deze gegevens gebruiken we alleen wanneer het van belang is bij het incasseren van uw schuld.

Bijzondere gegevens
Uitsluitend wanneer Money Management bijzondere persoonsgegevens nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer daarvoor toestemming is gegeven, of indien dit is toegestaan bij of krachtens de wet zal Money Management deze verwerken. Het gaat in deze om gegevens over uw afkomst, geloof of gezondheid.

Openbare bronnen
We raadplegen voor ons werk in sommige gevallen openbare bronnen, zoals het centraal insolventieregister, het curatele- en bewindregister en het huwelijksgoederenregister.

Waarom mogen we uw gegevens verzamelen en gebruiken
Money Management werkt bij het incasseren van een openstaande schuld altijd in opdracht van een ander, de schuldeiser. De schuldeiser heeft u een product of een dienst geleverd en probeert de betaling van u te ontvangen. We mogen in deze gegevens van u verzamelen en gebruiken omdat u nog moet voldoen aan de overeenkomst met de schuldeiser. Er is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

Met wie delen we gegevens
Wat delen wij met onze opdrachtgever
We hebben veel contact met de opdrachtgever. We geven de opdrachtgever informatie over betalingen die u al ons heeft gedaan, over betalingsregelingen die we met u afspreken en wanneer u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven we de opdrachtgever informatie over een contactmoment met u, bijvoorbeeld de datum en het soort van een aan u verstuurde brief of van een telefoongesprek. Deze informatie kan de opdrachtgever inzien via ons online portaal.

Doorgeven van gegevens aan een gerechtsdeurwaarder
We delen soms uw gegevens met gerechtsdeurwaarderskantoren. Onze deurwaarders zijn verantwoordelijk voor het gebruiken van persoonsgegevens van opdrachtgevers. Daarbij houden zij zich aan de relevante wet- en regelgeving en is volledig verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Bij vragen over uw gegevens kunt u dan bij ons terecht of bij de desbetreffende deurwaarder.

Hoe we uw gegevens beschermen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens van contactpersonen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat de toegang tot onze systemen afdoende is afgeschermd.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In de regel bewaren wij fiscale gegevens en dossierinformatie maximaal 7 jaar.

Gegevens van onze klanten bewaren wij tot maximaal vier jaar na beëindiging van de relatie en/of na de laatste transactie.

Welke rechten u heeft
We vinden het niet meer dan normaal dat u mag weten welke gegevens we van u hebben (inzagerecht). Indien er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens). Deze verzoeken over uw gegevens kunt u doen via onze website of u kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Inzagerecht
De contactpersoon heeft het recht op inzage van de over hem of haar verwerkte gegevens. Deze vraag kan gesteld worden door de contactpersoon via onze website of per email aan de functionaris gegevensbescherming. We sturen dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van de contactpersoon hebben.

Recht op correctie
De contactpersoon heeft het recht om ons te vragen om persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan wanneer deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle zullen we de wijzigingen direct doorvoeren.

Bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens
De contactpersoon kan bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die verwerking onmiddellijk beëindigen. In andere situaties hebben we veelal de verplichting of een andere grondslag om de persoonsgegevens te blijven gebruiken.

Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming indien u bezwaar wenst te maken tegen een verwerking van persoonsgegevens

Recht op dataportabiliteit
Waar het persoonsgegevens betreft die digitaal zijn en die we verwerken met toestemming van de contactpersoon of uit gronde van de uitvoering van een overeenkomst heeft de contactpersoon het recht om te vragen deze gegevens in een digitaal bestand te verzamelen en aan hem of haar of een derde partij over te dragen.

Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming indien u een verzoek dataportabiliteit wenst te doen.

Recht op wissen van gegevens
De contactpersoon heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we deze onmiddellijk verwijderen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we helaas die gegevens niet verwijderen. We zullen een verzoek altijd zorgvuldig bekijken en verzoeker laten weten of we de persoonsgegevens kunnen verwijderen. Indien dit niet kan, geven we daar de reden van op.

Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming indien u een verzoek wenst te doen om uw gegevens te wissen

Waar kunt u terecht met vragen
De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed zijn beschermt. Bij vragen kunt u bij hem terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Naam: dhr. I. van der Werf
Organisatie: Money Management
Adres: Herengracht 449a, 1017 BR Amsterdam
Telefoon: +31(0)20-8515210
E-mail adres: info@mmincasso.nl

Hoe kunt u een klacht indienen
Indien wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
2594 AV Den Haag
Postadres : Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

Aanpassing van deze privacyverklaring
We dragen er zorg voor dat deze privacyverklaring actueel is. Wij passen deze verklaring aan indien we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.